بازتاب سفر به شهر تالابی بندرخمیر در روزنامه سراسری جام جم

یک صفحه از روزنامه سراسری جام جم به سفرنامه خانم دکتر فراهانی از سفر به بندرخمیر اختصاص داده شد .

⭕مرکز گردشگری شهرداری بندرخمیر

Khamirtourism.ir

دانلود