تجدید آگهي مزايده عمومی فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

تجدید آگهي مزايده عمومی فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

به استناد مصوبه شماره 301 مورخ 14/12/1400  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد یک قطعه زمین تجاری خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب میدان امام خمینی (ره) از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (www.setadiran.com)با شرايط زير به صورت الکترونیکی به فروش برساند: شماره سیستمی مزایده سامانه تدارکات 2001093551000002

زمان انتشار در سایت : 22/02/1401 تاریخ و ساعت 8 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده: 01/03/1401 و ساعت 8 صبح

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه:11/03/1401 و ساعت 8 صبح

زمان بازگشایی پاکات:11/03/1401 و ساعت 10 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1.مساحت قطعه مذکور 567.55 متر مربع طبق کروکی مندرج در اسناد و قیمت پایه هر متر مربع 37.000.000(سی و هفت میلیون ریال )جمعا 20.999.350.000 ریال (بیست میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال تعیین می گردد.

2 .برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا(زمین) در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2 .پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3 .علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.com) بخش” ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

4-ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ1.050.000.000ريال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ريال) مي باشد كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير صورت پذیرد.

2-.به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهدشد.

3- برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد.

5- پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.

6-هزينه آگهي و كارشناسي  به مبلغ50.000.000ريال( پنجاه  ميليون ريال)  به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

 

آگهي مزايده عمومی فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.