آگهي مزايده عمومی فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

                       آگهي مزايده عمومی فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

به استناد مصوبه شماره 378 مورخ 20/10/1401  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد  9 قطعه زمین با کاربری مسکونی خود را واقع در بندرخمير جنوب فرمانداری و جنوب محله حسین آباد  از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  (www.setadiran.com)با شرايط زير به صورت الکترونیکی به فروش برساند: شماره سیستمی مزایده سامانه تدارکات 2001093551000003

زمان انتشار در سایت : 11/11/1401 ساعت 8

مهلت دریافت اسناد مزایده: 20/11/1401 ساعت 12

مهلت بارگزاری اسناد در سامانه:30/11/1401 ساعت 13

زمان بازگشایی پاکات:30/11/1401 ساعت 14

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1.مساحت قطعات،موقعیت و قیمت پایه  در اسناد  مزایده مشخص و تعیین گردیده است.

2 .برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعلام به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کالا(زمین) در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

3 .پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

4 .علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.com) بخش” ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

  1. ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 5 درصد مبلغ پایه قطعه زمین مورد نظرمي باشد كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي،الکترونیکی و يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير صورت پذیرد.
  2. برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  3. پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد.
  4. پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.
  5. هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
  6. هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به خرید تنها یک قطعه می باشد.
نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.