آگهي مزايده عمومی فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

آگهي مزايده عمومی فروش 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی متعلق به شهرداري بندرخمير(نوبت اول )
به استناد مصوبه شماره 378 مورخ 20/10/1401 شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد 9 قطعه زمین با کاربری مسکونی خود را واقع در بندرخمير جنوب فرمانداری و جنوب محله حسین آباد از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1/12/1401 ساعت 12
مهلت تحویل اسناد به شهرداری:11/12/1401 ساعت 13
زمان بازگشایی پاکات:13/12/1401 ساعت 14
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1.مساحت قطعات،موقعیت و قیمت پایه در اسناد مزایده مشخص و تعیین گردیده است.
3 .پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
5. ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 5 درصد مبلغ پایه قطعه زمین مورد نظرمي باشد كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي، يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير صورت پذیرد.
6. برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
7. پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد.
8. پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.
9. هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
10. هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به خرید تنها یک قطعه می باشد.
11- پاكت پيشنهادي قيمت بايد حتماً در پاكت با سپرده شركت در مزايده شامل : ضمانت نامه معتبر بانكي يا فيش واريزي 5 درصد مبلغ پایه وتكميل فرم شركت در مزايده وشرايط آگهي مزايده در پاكت امضا شده و در بسته با درج مشخصات متقاضي و در پشت پاكت تحويل گردد.
14- افراد متقاضي جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ5.000.000 ريال(پنج میلیون ريال) بابت اسناد مزایده به حساب سيبا به شماره 3100001194009 بنام شهرداري بندرخمير به امور اداري شهرداري مراجعه نمايند.
15 – متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 7602-7601-0763322 يا امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمايند.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.