مرور برچسب

تفکیک قطعات شهرداری

آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

                           آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول ) به استناد مصوبه شماره 178  مورخ 1400/07/12  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در…