گام بزرگ استان هرمزگان در حمایت از طرح ملی ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون جهانی رامسر با تصویر این طرح ملی در شورای برنامه ریزی استان

204
گام بزرگ استان هرمزگان در حمایت از طرح ملی ثبت جهانی بندرخمیر به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون جهانی رامسر با تصویر این طرح ملی در شورای برنامه ریزی استان
این جلسه به ریاست استاندار محترم و حضور ویژه دکتر لاهیجان زاده معاون سازمان محیط زیست کشور، دکتر باقرزاده کریمی مدیر کل دفتر حفاظت از تالاب ها و دکتر ارواحی مدیر طرح ملی تالاب های ایران برگزار شد.