پایان عملیات احداث زیرگذر پیاده رو لشتغان به طول حدود ۶۰ متر پس از رنگ آمیزی توسط شهرداری بندرخمیر

پایان عملیات احداث زیرگذر پیاده رو لشتغان به طول حدود ۶۰ متر پس از رنگ آمیزی توسط شهرداری بندرخمیر