واکسیناسیون سگ ها در پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد

واکسیناسیون سگ ها در پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد
به همت شبکه دامپزشکی شهرستان بندرخمیر به ویژه آقای بادزره و همکارانشان، طرح واکسیناسیون سگ های پناهگاه سگ شهرداری بندرخمیر انجام شد. در این طرح 19 سگ بالغ و 15 توله سگ واکسینه شدند. عملیات واکسیناسیون سالیانه بایستی بر رئی سگ ها انجا می شود. در مرحله بعد طرح سمپاشی محوطه پناهگاه نیز توسط این عزیزان انجام خواهد شد.