نصب پایه های بتنی شبکه برق برای جابجایی شبکه موجود در محوطه پارک ساحلی کندال

نصب پایه های بتنی شبکه برق برای جابجایی شبکه موجود در محوطه پارک ساحلی کندال

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.