نصب علایم ترافیکی و تابلوهای راهنما در میدان های جدیدالاحداث شهر

نصب علایم ترافیکی و تابلوهای راهنما در میدان های جدیدالاحداث شهر

نصب علایم ترافیکی و تابلوهای راهنما در میدان های جدیدالاحداث شهر

در جهت افزایش ایمنی و رفاه مسافرین و رانندگان، تابلوهای کاهش سرعت، تعیین مسیر، چشم ببری قبل از میدان و سایر علایم ترافیکی دیگر در میدان ورودی جدیدالاحداث توسط شهرداری نصب شد.