صحبت های مهندس محمودی شهردار شهر تالابی بندرخمیر در وبینار معرفی شهرهای یادگیرنده شبکه جهانی یونسکو