دیدار اعضای شورای اسلامی شهر خمیر با ریاست دادگستری شهرستان خمیر

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر خمیر با ریاست دادگستری شهرستان خمیر بررسی  راهکارهای همکاری و تعامل