دیدار اعضای شورای اسلامی با فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندر خمیر سرهنگ علی بخشی

دیدار اعضای شورای اسلامی با فرمانده جدید انتظامی شهرستان بندر خمیر سرهنگ علی بخشی