برگزاری جشن بادبادک ها و مجسمه های شنی به مناسبت روز کودک و محیط زیست

برگزاری جشن بادبادک ها و مجسمه های شنی به مناسبت روز کودک و محیط زیست