بازدید سر زده اعضای شورای اسلامی شهر بندر خمیر از بیمارستان نیاپور خمیر و بررسی کمبودها و مشکلات بیمارستان

بازدید سر زده اعضای شورای اسلامی شهر بندر خمیر از بیمارستان نیاپور خمیر و بررسی کمبودها و مشکلات بیمارستان