آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر بندرخمیر (نوبت اول)

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره 40 مورخ20/2/1400شورای اسلامی شهر بندرخمیر پروژه توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر بندرخمیر را با شرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صلاحیت دار رتبه حداقل 5 راه و باند به انجام برساند. شایسته است پیشنهاد قیمت خود را از روز چهارشنبه مورخ 28/2/1400 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9/3/1400 همراه با یک فقره رسید سپرده  به حساب72191145857821 شهرداری نزد بانک مهر شعبه خمیر و یا ضمانتت نامه معتبر بانکی به مبلغ 300.000.000 ریال در  سامانه ستاد ایران بارگزاری و اصل آن را  در پاکت مهر شده به امور پیمانها شهرداری بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید

1- متقاضیان می توانند از روزچهار شنبه مورخ 24/2/1400 الی تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه  مورخ 30/2/1400 جهت اخذ هرگونه اطلاعات وجزئيات مورد نظر ، حجم و ميزان كار ، مشخصات ، شرايط و مفاد قرارداد ، فرم پيشنهاد قيمت ،  اسناد وشرايط مناقصه الزاماً از سایت  www.setadiran.irاسناد مناقصه دريافت نماييد.

2-ضمانت نامه شركت در مناقصه را طي پاكت (الف) اساسنامه،صورتجلسات هيئت مديره ،آگهي تاسيس و  ثبت ،آگهي  معتبرآخرين تغييرات اساسنامه شركت، فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري شركت ، رضايت نامه را طي پاكت (ب) و آناليز و برآورد و قيمت پيشنهادی را طي پاكت (ج) با امضاي مقام مجاز و مهر شركت در سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند.

3- کلیه اسناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه ، صورتجلسات هئیت مدیره ، آگهی تاسیس و ثبت،آگهی آخرین تغییرات اساسنامه ،گواهی تاییدیه صلاحیت پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد. و در صورت  برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.

4- کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت در شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد.

5- ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته باشد

6- درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود.

7-چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

8- به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صلاحيت پیمانکاری معتبر  ترتيب اثر داده   نمي شود.

9-  پیشنهادهای اشتباه، مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود.

10-مبلغ اولیه پیمان 6.000.000.000 ریال (شش میلیارد ریال) می باشد.که بخشی ازآن بصورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید سال 1402 توسط اداره کل راه و شهرسازی استان به نمایندگی شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1399 تخصیص یافته پرداخت می گردد.

11- كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.

12- در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معاملات شهرداري در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 10/3/1400  تشكيل وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .

13- زمان قرارداد به مدت یکسال می باشد.

14- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.