آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای آسفالت بلوار ساحلی شهر بندرخمير (نوبت اول)

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد به استناد ماده 5 آیین نامه مالی برگزاری مناقصات و ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره 43 مورخ25/2/1400شورای اسلامی شهر بندرخمیر پروژه آسفالت بلوار ساحلی شهر بندرخمير را با شرایط و مشخصات زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرکت صلاحیت دار رتبه حداقل 5 راه و باند به انجام برساند. شایسته است پیشنهاد قیمت خود را از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 06/03/1400 الی ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 16/3/1400 همراه با یک فقره رسید سپرده به حساب72191145857821 شهرداری نزد بانک مهر شعبه خمیر و یا ضمانتت نامه معتبر بانکی به مبلغ 2.730.000.000 ريال در سامانه ستاد ایران بارگزاری و اصل آن را در پاکت مهر شده به امور پیمانها شهرداری بندرخمیر تحویل و رسید دریافت دارید.
1- متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 27/2/1400 الی تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 06/03/1400 جهت اخذ هرگونه اطلاعات وجزئيات مورد نظر ، حجم و ميزان كار ، مشخصات ، شرايط و مفاد قرارداد ، فرم پيشنهاد قيمت ، اسناد وشرايط مناقصه الزاماً از سایت www.setadiran.irاسناد مناقصه دريافت نماييد.
2-ضمانت نامه شركت در مناقصه را طي پاكت (الف) اساسنامه،صورتجلسات هيئت مديره ،آگهي تاسيس و ثبت ،آگهي معتبرآخرين تغييرات اساسنامه شركت، فرم تعهدنامه عدم مشموليت شركت در قانون منع مداخله كاركنان دولت در شركت ،سوابق كاري شركت ، رضايت نامه را طي پاكت (ب) و آناليز و برآورد و قيمت پيشنهادی را طي پاكت (ج) با امضاي مقام مجاز و مهر شركت در سامانه ستاد ایران بارگزاری نمایند.
3- کلیه اسناد تعهد آور شرکت از جمله اساسنامه ، صورتجلسات هئیت مدیره ، آگهی تاسیس و ثبت،آگهی آخرین تغییرات اساسنامه ،گواهی تاییدیه صلاحیت پیمانکاری حتماٌ برابر اصل گردد. و در صورت برنده شدن جهت بررسی به شهرداری ارائه گردد.
4- کلیه اسناد مناقصه تحویلی از جمله نمونه قرارداد و فرم تعهد نامه عدم مشمولیت شرکت در قانون منع مداخله کارکنان دولت در شرکت به امضاء مقام مجاز و مهر شرکت برسد.
5- ضمانت نامه شركت در مناقصه بايد حداقل از تاريخ بازگشايي پاكات سه ماه مهلت داشته باشد
6- درهنگام ارائه جواب به شماره وتاريخ آگهي اشاره شود.
7-چنانچه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به ترتيب سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
8- به پيشنهاد هاي رسيده فاقد سپرده وتائيد صلاحيت پیمانکاری معتبر ترتيب اثر داده نمي شود.
9- پیشنهادهای اشتباه، مبهم و ناخوانا مردود و ترتیب اثر داده نمی شود.
10-مبلغ اولیه پیمان 54.600.000.000 ریال پنجاه و چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی می باشد.
11- كليه هزينه چاپ ونشر آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
12- در صورت عدم تجديد مناقصه كميسيون عالي معاملات شهرداري در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 17/3/1400 تشكيل وكليه پيشنهادهاي رسيده مفتوح و قرائت خواهد شد .
13- زمان قرارداد به مدت یکسال می باشد.
14- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار خواهد بود .

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.