آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

 

                           آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول )

به استناد مصوبه شماره 178  مورخ 1400/07/12  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد قطعات تفكيكي مسكوني مشروحه ذيل خود را واقع در بندرخمير از طريق مزايده عمومي كتبي با شرايط زير به فروش برساند :

متقاضيان مي توانند از تاریخ 1400/09/07 تا تاريخ 1400/09/15  نسبت به دريافت فرم مخصوص پيشنهاد قيمت و شركت در مزايده و تا تاریخ 1400/09/25 نسبت به  تکمیل و تحویل اسناد به  شهرداري به

آدرس استان هرمزگان- بندرخمير- شهرداري بندرخمير یا صندوق پستي شماره 79315/156 اقدام نمايند.

1-ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 100.000.000 ريال (صد میلیون ريال) مي باشد كه  ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير مي باشد.

2-.به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهدشد.

3- برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد و بهاي فروش قطعات بصورت نقدي وصول مي گردد.

5- پيگيري و دريافت سند ثبتي قطعات با پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.

6-هزينه آگهي و كارشناسي  به مبلغ10.000.000ريال( ده  ميليون ريال)  بازاء هر قطعه به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.

7- پيشنهادهاي واصله در تاريخ 1400/09/27  ساعت 15  در محل شهرداري مفتوح مي گردد.

8-شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

9- شركت كنندگان مجاز به پيشنهاد قيمت و خريد براي يك قطعه مي باشند.

10- اسناد پيشنهادي قيمت براي قطعه مورد تقاضا بايد حتماً در پاكت با سپرده شركت در مزايده شامل : ضمانت نامه معتبر بانكي يا فيش واريزي وتكميل فرم شركت  در مزايده وشرايط آگهي مزايده در پاكت امضا شده ودر بسته با درج مشخصات  متقاضي و شماره قطعه زمين در پشت پاكت تحويل گردد.

11- افراد متقاضي جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 2.000.000 ريال(دو میلیون ريال) بابت قطعه مورد تقاضاي خريد به حساب سيبا به شماره 3100001194009 بنام شهرداري بندرخمير به امور اداري شهرداري مراجعه نمايند.

12- متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به سایت شهرداری به آدرس khamir.ir با شماره تلفنهاي 33227602 با امور مالي شهرداري تماس حاصل نمايند.

 

1- قطعات مسكوني واقع در بندرخميرشرق  بلوار سلیمان خمیری جنوب فرمانداری

رديف شماره قطعه مساحت قطعه وضعيت قطعه قيمت پايه كارشناسي هر متر مربع(ریال)
1 8 300.09 شمالی جنوبی 9.000.000
2 9 300.13 شمالی جنوبی 9.000.000
3 10 300.17 شمالی جنوبی 9.000.000
4 131 276 شمالی جنوبی 8.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.