آگهي مزايده عمومی فروش 25 قطعه زمین حاصل از تفکیک اراضی متعلق به شهرداري

 

                               آگهي مزايده عمومی فروش 25 قطعه زمین حاصل از تفکیک اراضی متعلق به شهرداري   

به استناد مصوبه شماره 1096 مورخ 29/11/1402  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد تعدادی ازقطعات زمین حاصل از تفکیک اراضی سهم خود را واقع در بندرخمير جنوب غرب میدان جمهوری اسلامی ، جنوب غرب ساختمان سپاه پاسداران ،شرق مدرسه علوم دینی سابق و محله چهل تن از طريق مزايده عمومي با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت www.setadiran.irبه فروش رساند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد: 1402/12/08 ساعت 8 صبح

مهلت  ارسال پیشنهادها از طریق سامانه ستاد:1402/12/19 ساعت 8 صبح

زمان بازگشایی پیشنهادها در سامانه ستاد:1402/12/19   ساعت 9 صبح

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1.مساحت قطعات،موقعیت و قیمت پایه  در اسناد  مزایده مشخص و تعیین گردیده است.

2 .پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل زمین موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

  1. ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 5درصد مبلغ پایه(کارشناسی) قطعه زمین مورد نظرمي باشد كه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي، يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير صورت پذیرد و حداقل دو ماه از زمان صدور اعتبار داشته باشد.
  2. برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
  3. پرداخت هرگونه عوارض، ماليات، هزينه نقل و انتقال ، هزينه كارشناسي و ثبتي به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد و بهاي فروش قطعه بصورت نقدي وصول مي گردد.
  4. پيگيري و دريافت سند ثبتي و پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه با خريدار مي باشد.

7.هزينه آگهي و كارشناسي  به عهده برنده مزايده و خريدار مي باشد.ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

  1. هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به خرید تنها یک قطعه یا تمامی قطعات می باشد.

9.در صورت یکسان و برابر بودن پیشنهادات از طریق قرعه كشی در حضور پیشنهاد دهندگان، برنده مشخص خواهد شد و داشتن حداقل 18 سال سن جهت شركت در فراخوان الزامی می باشد

10.ضمانتنامه در پاکت الف در سامانه ستاد و فرم شرکت در مزایده و مدارک شناسایی در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج درسامانه ستاد www.setadiran.ir بارگذاري شود.

11.متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 7602-7601-0763322 يا امور قراردادها شهرداري تماس حاصل نمايند.

3 .علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی و راهبری: 1456

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، درسایت سامانه www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.