نامه های اداری (دفترخانه )

نمایش 1 - 1 از 1

موضوع نامهنام و نام خانوادگی درخواست دهنده (الزامی)تلفن همراهبارگذاری فایل نامه پسوندهای مجاز(jpg, jpeg, png, pdf,tif,DWG,DXF )جواب نامه
استعلام از ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان قطعه 111 داری پلاک 2699 فرعی از 62 اصلی واقع در خمیر بخش دو بندرعباسشرکت سیمان هرمزگان09177630054بارگذاری فایل نامه پسوندهای  مجاز(jpg, jpeg, png, pdf,tif,DWG,DXF )
موضوع نامهنام و نام خانوادگی درخواست دهنده (الزامی)تلفن همراهبارگذاری فایل نامه پسوندهای مجاز(jpg, jpeg, png, pdf,tif,DWG,DXF )جواب نامه

نظرات بسته شده است.