شرکت در مسابقه طراحی شهری و معماری طراحی المان و محوطه میدان حرای بندرخمیر