پرداخت آگهی اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی کندال