برای ایجاد حساب شهروندی اطلاعات شما شامل کد ملی و تلفن همراه مورد نیاز می باشد.