پرداخت قبوض بدون شناسه واریز

از طریق فرم ذیل اطلاعات خود را ثبت نموده و شماره پیگیری را به شهرداری اعلام نمایید.