پرداخت قبض های شهرداری

از طریق فرم ذیل اطلاعات خود را ثبت نموده و شماره پیگیری را نزد خود نگه دارید.