فرم نظرسنجی عملکرد شهرداری بندرخمیر در سال 97

مهلت شرکت در نظر سنجی به پایان رسیده است.

موضوع: عملکرد شهرداری بندرخمیر در سال 1397
میزان مشارکت: 223نفر

دانلود