فراخوان مسابقه طراحی المان و محوطه میدان حرای بندر خمیر