اعضا شورا اسلامی بندر خمیر

زکریا نیکخواه خمیریclean-tech-email-illustration

عبدالغفور حبیبی clean-tech-email-illustration

زاید ملایی

 

فاطمه آغال

 

حسن مطهر

اخبار شورا

                           آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول ) به استناد مصوبه شماره 178  مورخ 1400/07/12  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد قطعات تفكيكي مسكوني مشروحه ذيل خود را واقع در…
ادامه مطلب ...