اعضا شورا اسلامی بندر خمیر

یاسر جیبا

سعدی زعمی پور

محمد نور ساحلی زادگان

 

محمد باقر لشتغانی

 

حسن مطهر

اخبار شورا

                           آگهي مزايده فروش اراضي قطعات تفكيكي شهرداري بندرخمير(نوبت اول ) به استناد مصوبه شماره 178  مورخ 1400/07/12  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد قطعات تفكيكي مسكوني مشروحه ذيل خود را واقع در…
ادامه مطلب ...