شهرداران سابق

شهرداران سابق

نام و نام خانوادگي سمت تاريخ انتصاب تاريخ انقضاء ملاحظات
حبيب الله بهروزيان بخشدار و سرپرست شهرداري ۱/۱۱/۱۳۴۴ ۲۰/۳/۱۳۴۵ بخشدار خمير
ابراهيم كنگي سرپرست شهرداري ۲۱/۳/۱۳۴۵ ۱۱/۱/۱۳۴۶ رئيس پست و تلگراف
عبدالكريم شاكري سرپرست شهرداري ۱۱/۱/۱۳۴۶ ۱/۹/۱۳۴۶ كفيل بخشداري
سنگر معيني سرپرست شهرداري ۲/۹/۱۳۴۶ ۱۴/۹/۱۳۴۶ كارمند  بخشداري
محمد حسن فراغت سرپرست شهرداري ۱۵/۹/۱۳۴۶ ۱۶/۷/۱۳۴۷ بخشدار خمير
شهرام بحرپيما سرپريت شهرداري ۱۷/۷/۱۳۴۷ ۱۵/۷/۱۳۴۸ بخشدار خمير
غلامحسين كفائي سرپرست شهرداري ۱۶/۷/۱۳۴۸ ۲۱/۴/۱۳۴۹ بخشدار خمير
عبدالمهدي عباس زاده سرپرست شهرداري ۲۱/۴/۱۳۴۹ ۱۴/۸/۱۳۴۹ كارمند  بخشداري
علي اكبر مهدوي سرپرست شهرداري ۱۵/۸/۱۳۴۹ ۲۹/۹/۱۳۴۹ بخشدار خمير
محمد طيب بلوكي سرپرست شهرداري ۱/۱۰/۱۳۴۹ ۳۰/۱۰/۱۳۴۹ مسئول امور مالي شهرداري
عبدالله فرهمند مفدم سرپرست شهرداري ۱/۱۱/۱۳۴۹ ۸/۳/۱۳۵۱ بخشدار خمير
محمد طيب بلوكي سرپرست شهرداري ۹/۳/۱۳۵۱ ۲۱/۳/۱۳۵۱ مسئول امور مالي  شهرداري
حسين اشفري سرپرست شهرداري ۲۲/۳/۱۳۵۱ ۲۵/۴/۱۳۵۲ بخشدار خمير
ابراهيم ناصري سرپرست شهرداري ۲۶/۴/۱۳۵۲ ۲۱/۷/۱۳۵۲ بخشدار خمير
عبدالحسين شكيب سرپرست شهرداري ۲۲/۷/۱۳۵۲ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ بخشدار خمير
—  مهدوي سرپرست شهرداري ۱۷/۱۰/۱۳۵۲ ۱۴/۶/۱۳۵۴ بخشدار خمير
عبدالرحمن اميري سرپرست شهرداري ۵/۶/۱۳۵۴ ۱۹/۷/۱۳۵۴ رئيس آموزش و پرورش
احمد مسلمي سرپرست شهرداري ۲۰/۷/۱۳۵۴ ۳۰/۸/۱۳۵۵ بخشدار خمير
سيد عبدالوئوف قتالي شهردار ۱/۹/۱۳۵۵ ۲/۹/۱۳۵۷ كارمند آموزش و پرورش
محمد طيب بلوكي سرپرست شهرداري ۳/۹/۱۳۵۷ ۲۰/۱۰/۱۳۵۷ مسئول امورمالي شهرداري
عبدالرحمن اميري شهردار ۱۰/۱۰/۱۳۵۷ ۲۸/۱۲/۱۳۵۸ آموزش و پرورش
محمد وجداني شهردار ۳/۲/۱۳۵۹ ۲/۱۰/۱۳۶۰ كارمند  بخشداري خمير
محمد رضا فراهاني شهردار ۳/۱۰/۱۳۶۰ ۱۹/۱۲/۱۳۶۲ كارمندبنياد  شهيد استان هرمزگان
عليرضا بي تقصير شهردار ۲۷/۱۲/۱۳۶۲ ۲۴/۷/۱۳۶۳
اكبر قاسمي شهردار ۲۴/۷/۱۳۶۳ ۲۴/۴/۱۳۶۴ كارمندآموزش و پرورش
جهانبخش جهاني بندري شهردار ۲۶/۴/۱۳۶۴ ۳۰/۹/۱۳۶۴ شركت برق توانير
رضا زحمتكش شهردار ۱۰/۱۰/۱۳۶۴ ۱۲/۵/۱۳۶۵ استانداري هرمزگان
عبدالله نجاتي شهردار ۱۲/۵/۱۳۶۵ ۳۰/۷/۱۳۶۷
ايوب دبيري نژاد شهردار ۱/۱/۱۳۶۸ ۱۵/۱۰/۱۳۷۱ كارمندآموزش و پرورش
عبدالرضا اردشيري شهردار ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ ۱۴/۱۲/۱۳۷۳
ناصر باوقار زعيمي شهردار ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ ۲۱/۲/۱۳۷۸ كارمندآموزش و پرورش
سيد عبدالفتاح سليمانپور سرپرست شهرداري ۲۲/۲/۱۳۷۸ ۶/۵/۱۳۷۸ مسئول امور مالي شهرداري
عبدالله پرتابيان شهردار ۶/۵/۱۳۷۸ ۱۷/۵/۹۵ كارمند جهاد سازندگي استان
فرزونده ادیبی سرپرست شهرداری ۱۷/۵/۹۵ ۱۶/۷/۹۵  کارمند شهر سازی  شهرداری
جواد محمودی شهردار ۱۶/۷/۹۵ 31/6/1402  کارمند کارخانه سیمان