شهرداران سابق

شهرداران سابق

نام و نام خانوادگيسمتتاريخ انتصابتاريخ انقضاءملاحظات
حبيب الله بهروزيانبخشدار و سرپرست شهرداري۱/۱۱/۱۳۴۴۲۰/۳/۱۳۴۵بخشدار خمير
ابراهيم كنگيسرپرست شهرداري۲۱/۳/۱۳۴۵۱۱/۱/۱۳۴۶رئيس پست و تلگراف
عبدالكريم شاكريسرپرست شهرداري۱۱/۱/۱۳۴۶۱/۹/۱۳۴۶كفيل بخشداري
سنگر معينيسرپرست شهرداري۲/۹/۱۳۴۶۱۴/۹/۱۳۴۶كارمند  بخشداري
محمد حسن فراغتسرپرست شهرداري۱۵/۹/۱۳۴۶۱۶/۷/۱۳۴۷بخشدار خمير
شهرام بحرپيماسرپريت شهرداري۱۷/۷/۱۳۴۷۱۵/۷/۱۳۴۸بخشدار خمير
غلامحسين كفائيسرپرست شهرداري۱۶/۷/۱۳۴۸۲۱/۴/۱۳۴۹بخشدار خمير
عبدالمهدي عباس زادهسرپرست شهرداري۲۱/۴/۱۳۴۹۱۴/۸/۱۳۴۹كارمند  بخشداري
علي اكبر مهدويسرپرست شهرداري۱۵/۸/۱۳۴۹۲۹/۹/۱۳۴۹بخشدار خمير
محمد طيب بلوكيسرپرست شهرداري۱/۱۰/۱۳۴۹۳۰/۱۰/۱۳۴۹مسئول امور مالي شهرداري
عبدالله فرهمند مفدمسرپرست شهرداري۱/۱۱/۱۳۴۹۸/۳/۱۳۵۱بخشدار خمير
محمد طيب بلوكيسرپرست شهرداري۹/۳/۱۳۵۱۲۱/۳/۱۳۵۱مسئول امور مالي  شهرداري
حسين اشفريسرپرست شهرداري۲۲/۳/۱۳۵۱۲۵/۴/۱۳۵۲بخشدار خمير
ابراهيم ناصريسرپرست شهرداري۲۶/۴/۱۳۵۲۲۱/۷/۱۳۵۲بخشدار خمير
عبدالحسين شكيبسرپرست شهرداري۲۲/۷/۱۳۵۲۱۶/۱۰/۱۳۵۲بخشدار خمير
—  مهدويسرپرست شهرداري۱۷/۱۰/۱۳۵۲۱۴/۶/۱۳۵۴بخشدار خمير
عبدالرحمن اميريسرپرست شهرداري۵/۶/۱۳۵۴۱۹/۷/۱۳۵۴رئيس آموزش و پرورش
احمد مسلميسرپرست شهرداري۲۰/۷/۱۳۵۴۳۰/۸/۱۳۵۵بخشدار خمير
سيد عبدالوئوف قتاليشهردار۱/۹/۱۳۵۵۲/۹/۱۳۵۷كارمند آموزش و پرورش
محمد طيب بلوكيسرپرست شهرداري۳/۹/۱۳۵۷۲۰/۱۰/۱۳۵۷مسئول امورمالي شهرداري
عبدالرحمن اميريشهردار۱۰/۱۰/۱۳۵۷۲۸/۱۲/۱۳۵۸آموزش و پرورش
محمد وجدانيشهردار۳/۲/۱۳۵۹۲/۱۰/۱۳۶۰كارمند  بخشداري خمير
محمد رضا فراهانيشهردار۳/۱۰/۱۳۶۰۱۹/۱۲/۱۳۶۲كارمندبنياد  شهيد استان هرمزگان
عليرضا بي تقصيرشهردار۲۷/۱۲/۱۳۶۲۲۴/۷/۱۳۶۳
اكبر قاسميشهردار۲۴/۷/۱۳۶۳۲۴/۴/۱۳۶۴كارمندآموزش و پرورش
جهانبخش جهاني بندريشهردار۲۶/۴/۱۳۶۴۳۰/۹/۱۳۶۴شركت برق توانير
رضا زحمتكششهردار۱۰/۱۰/۱۳۶۴۱۲/۵/۱۳۶۵استانداري هرمزگان
عبدالله نجاتيشهردار۱۲/۵/۱۳۶۵۳۰/۷/۱۳۶۷
ايوب دبيري نژادشهردار۱/۱/۱۳۶۸۱۵/۱۰/۱۳۷۱كارمندآموزش و پرورش
عبدالرضا اردشيريشهردار۱۶/۱۰/۱۳۷۱۱۴/۱۲/۱۳۷۳
ناصر باوقار زعيميشهردار۲۳/۱۲/۱۳۷۳۲۱/۲/۱۳۷۸كارمندآموزش و پرورش
سيد عبدالفتاح سليمانپورسرپرست شهرداري۲۲/۲/۱۳۷۸۶/۵/۱۳۷۸مسئول امور مالي شهرداري
عبدالله پرتابيانشهردار۶/۵/۱۳۷۸۱۷/۵/۹۵كارمند جهاد سازندگي استان
فرزونده ادیبیسرپرست شهرداری۱۷/۵/۹۵۱۶/۷/۹۵ کارمند شهر سازی  شهرداری
جواد محمودیشهردار۱۶/۷/۹۵ کارمند کارخانه سیمان