درخواست شهرسازی

قبل از درخواست لطفا قوانین و مقررات ساختمانی  شهرداری بندرخمیر را مطالعه فرمایید.

تکمیل فرم زیر بمنزله موافقت با قوانین و مقررات فوق می باشد.

درخواست پروانه ساختمانی و یا تمدید آن

مرحله 1 از 5

0%
  • مشخصات اصلی