فرم درخواست خدمات ماشینی

  • نیاز به ماشین آلات شهرداری به شرح ذیل دارم خواهشمند است مقرر فرماید در این خصوص اقدامات لازم معمول فرمایند؟