توضیحات(کلیک کنید)

شهروند گرامی شما با ایجاد حساب شهروندی می توانید ازخدمات زیر برخوردار شوید.

  • مشاهده پرونده ملک
  • ثبت نام پروانه ساختمانی
  • خرید زمین
  • مصالحه
  • تفیک زمین و
  • ….

برای آموزش درخواست حساب شهروندی اینجا کلیک کنید.

ثبت نام حساب شهروندی