ثبت نام کارگاه روز جهانی آموزش

ثبت نام کارگاه روز جهانی آموزش

  • کارگاه روز جهانی آموزش 9 بهمن ماه ساعت 16 الی ۱۹ موضوع کارگاه : شهر پایدار مدرس : استاد طباطبایی ، نماینده ایکوم