نظرسنجی از ارباب رجوع شهرداری شهر تالابی بندر خمیر