تاییدیه سنجش

با تشکر از همکاری شما

شهرداری بندرخمیر