با تشکر از همکاری شما

با تشکر از شما شهروند عزیز

شهرداری بندرخمیر