آگهی اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی کندال

                        آگهي اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی کندال جهت احداث کافی شاپ یا رستوران   (نوبت اول )

به استناد مجوز شماره 247 مورخ 09/09/1400  شوراي اسلامي شهر بندرخمير و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرخمير در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در بندرخمير پارک ساحلی کندال را از طريق مزايده عمومي كتبي با شرايط زير به اجاره برساند :

متقاضيان مي توانند از تاریخ 23/10/1400 تا تاريخ 03/11/1400  نسبت به دريافت اسناد شركت در مزايده و تا تاریخ 14/11/1400 نسبت به  تکمیل و تحویل اسناد به  شهرداري به آدرس استان هرمزگان- بندرخمير- شهرداري بندرخمير یا صندوق پستي شماره 156/79315 اقدام نمايند.

1-ميزان سپرده شركت در مزايده مبلغ 50.000.000 ريال (پنجاه میلیون ريال) مي باشد كه  ضمانتنامه معتبر بانكي و يا واريز نقدي به حساب شماره 72191145857821 نزد بانك مهرشعبه بندرخمير به نام شهرداري بندرخمير مي باشد.

2-.به فرمهاي فاقد سپرده و يا مبهم و يا تحويل داده شده بعد از موعد مقرر ترتيب اثر نخواهدشد.

3- برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه پس از اعلام شهرداري ظرف مدت 7 روز نسبت به واريز مبلغ پيشنهادي اقدام ننمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5-هزينه آگهي و كارشناسي  به مبلغ20.000.000ريال( بیست  ميليون ريال)  به عهده برنده مزايده و مستاجرمي باشد.

6- پيشنهادهاي واصله در تاريخ 16/11/1400  ساعت 15  در محل شهرداري مفتوح مي گردد.

7-شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

8- شركت كنندگان مجاز به پيشنهاد قيمت و اجاره براي يك قطعه یا هر دو قطعه مي باشند.

9- ضمانت نامه معتبر بانكي يا فيش واريزي در پاکت الف ،طرح پيشنهادي مورد نظر در پاكت ب و قیمت پیشهادی در پاکت ج و هر سه پاکت در پاکت د مهمور و پاكت امضا شده ودر بسته با درج مشخصات  متقاضي و شماره قطعه زمين در پشت پاكت تحويل گردد.

10- افراد متقاضي جهت دريافت اسناد مزايده با در دست داشتن فيش واريزي به مبلغ 2.000.000 ريال(دو میلیون ريال) بابت قطعه مورد تقاضاي اجاره به حساب سيبا به شماره 3100001194009 بنام شهرداري بندرخمير به امور اداري شهرداري مراجعه نمايند.

11- متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به سایت شهرداری به آدرس khamir.ir با شماره تلفنهاي 33227602 با امور مالي شهرداري تماس حاصل نمايند.