آخرین اخبار شورای شهر

رئیس شورا

شورای شهر
عبدالله قدسی

نایب رئیس شورا

شورای شهر
سید عبدالرئوف قتالی خمیری

عضو شورا

شورای شهر
مختار منفردزاده

عضو شورا

شورای شهر
حسن سروشیان

عضو شورا

شورای شهر
جاسم پلوان