تقدیر از شهرداری بندرخمیر در همایش روز جهانی شهرساز توسط اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان

تقدیر از شهرداری بندرخمیر در همایش روز جهانی شهرساز توسط اداره راه و شهرسازی استان هرمزگان