تشکیل کمیته علمی و آموزشی شورای شهر بندرخمیر

تشکیل کمیته علمی و آموزشی شورای شهر بندرخمیر