دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر بندرخمیر از اداره برق بندرخمیر

دیدارشهردار و شورای اسلامی شهر بندرخمیر از اداره برق بندرخمیر  و تبریک به جناب آقای ترک زاده به عنوان مدیر نمونه و تشکر از زحمات ایشان