بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان و رانندگان خودروهای دیزلی و باری و مسافری می رساند

 

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان و رانندگان خودروهای دیزلی و باری و مسافری می رساند:
نظر به راه اندازی سامانه پایش پیمایش ناوگان عمومی دیزلی درون شهری با عنایت به اینکه تحویل سوخت گازوئیل در جایگاه های عرضه سوخت فقط برای خودروهای ثبت شده در سامانه امکان پذیر می باشد مقتضی است کلیه مالکان و دستگاه های اجرایی که خودروهای سواری یا باری دیزلی در اختیار دارندنسبت به ثبت نام به اداره پست شهرستان خمیر اقدام نمایند.جهت دریافت پروانه به شهرداری بندرخمیر مراجعه فرمایند عدم ثبت نام سهمیه سوخت خودروهای دیزلی حذف خواهد شد.