استقبال جوانان و ورزشکاران از زمین چمن مصنوعی فوتسال محله ای شهرداری بندرخمیر

استقبال جوانان و ورزشکاران از زمین چمن مصنوعی فوتسال محله ای شهرداری بندرخمیر

مجموعه چمن مصنوعی محله ای شهرداری بندرخمیر که با راه اندازی سیستم روشنایی آن با هزینه بالغ بر ۲۳ میلیون تومان، مدتی است فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرده است، مورد استقبال خوب جوانان قرار گرفته است.
هزینه هر ساعت اجاره زمین با نور مبلغ ۴۰ هزار تومان و بدون نور ۳۰ هزار تومان به پیشنهاد شهرداری توسط شورای شه تصویب شده است.
این در حالی است که روزانه یک ساعت زمین به طور رایگان در اختیار نوجوانان محله قرار می گیرد.