کارگاه تولید اینترلاک شهرداری بندرخمیر شروع به کار نمود

کارگاه تولید اینترلاک شهرداری بندرخمیر شروع به کار نمود

با توجه به آماده سازی شهرداری برای شروع نهضت پیاده روسازی مشارکتی با مردم در سطح شهر، کارگاه تولید اینترلاک شهرداری با ظرفیت تولید ۵۰ متر مربع اینترلاک در روز آغاز به کار نمود.