شهرداری بندرخمیر به دستگاه خط کشی خیابان و رنگ آمیزی جداول مجهز شد

با توجه به اهمیت خط کشی خیابان ها و رنگ آمیزی جداول در مبحث ترافیکی و همچنین زیباسازی شهری، شهرداری بندرخمیر اقدام به خرید یک دستگاه ماشین مخصوص خط کشی خیابان و رنگ آمیزی جداول نمود. این دستگاه که دارای ارزش ۵۰۰ میلیون ریالی است، ساخت داخل کشور بوده و تاکنون کارایی رضایت بخشی داشته است. تیمی ویژه از اپراتورهای شهرداری، برای کار با دستگاه، آموزش تئوری و عملی کافی را دیده اند و به زودی شاهد فعالیت آنها در سطح خیابان های شهر خواهیم بود.