تاکید و حمایت رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اجرای نهضت پیاده رو سازي بندر خمير

تاکید و حمایت رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از اجرای نهضت پیاده روسازی بندرخمیر

در جلسه ای که به ابتکار حاج احمد مرادی نماینده محترم مجلس برای دیدار شهردار های حوزه انتخابی ایشان با رییس سازمان شهرداری های کشور در تهران برگزار گردید، شهردارها، پروژه های اولویت دار شهر خود را معرفی نمودند.
در این جلسه که معاونین و مدیران سازمان نیز حضور داشتند، شهردار بندرخمیر، سه پروژه عمرانی اولویت دار شهر از جمله بلوارهای کمربندی و ساحلی، نهضت پیاده روسازی و خرید یک دستگاه بیل مکانیکی را معرفی نمود که با توجه به شرایط و وظایف سازمان، رییس سازمان، حمایت خود را از پروژه نهضت پیاده روسازی اعلام کردند.
شهردار بندرخمیر با تاکید بر اجرای حجم مناسب و قابل قبول جدول گذاری و ایجاد معابر اصلی و فرعی و محله ای در شهر در سال های پیشین، یکی از راهکارهای اصلی برون رفت از نابسامانی و بهم ریختگی محلات و معابر را مفروش کردن پیاده روهای خاکی شهر دانست. هم اکنون پیاده روهای شهر محلی برای رشد انواع گیاهان هرز و خودرو و همچنین بهم ریختگی زیاد در مقابل باد و باران شده اند که به دغدغه اصلی مردم شهر تبدیل گشته است.