حضورشهردار و عضو شورای شهر بندر خمیر در سازمان بنادر و کشتیرانی کشور در خصوص پیشرفت کار مجتمع بندری بندر خمیر

حضورشهردار و عضو شورای شهر بندر خمیر در سازمان بنادر و کشتیرانی کشور در خصوص پیشرفت کار مجتمع بندری بندر خمیر