برگزاری اولین جلسه کمیته زیربنایی بافت فرسوده شهر بندرخمیر

برگزاری اولین جلسه کمیته زیربنایی بافت فرسوده شهر بندرخمیر

پس از تشکیل ستاد بازآفرینی پایدار شهری در بندرخمیر به عنوان اولین شهرستان، شهرداری بندرخمیر در عملیاتی کردن اهداف این ستاد، اقدام به تشکیل کمیته زیربنایی متشکل از اداره جات آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات،راه و شهرسازی و به ریاست معاون فنی فرمانداری بندرخمیر نمود.
مقرر گردید شهرداری بندرخمیر با فاز بندی بافت فرسوده، اولویت ها را به اداره جات اعلام نموده و سپس برنامه اجرایی اصلاح زیربنایی کلیه زیر ساخت های شهری در آن بخش با مشارکت کلیه ارکان های عضو تدوین شده و برای تصویب به ستاد ارسال شود‌