اصلاح و ساماندهی ورودی های شهر در دستور کار شهرداری بندرخمیر

با توجه به تاثیر زیاد چشم انداز و وضعیت ورودی های شهر در ایجاد ذهنیت و تصور در مسافرین و همچنین درخواست مکرر مردم در رسیدگی و ساماندهی به آنها، شهرداری بندرخمیر به طور خاص بخش عمده ای از فعالیت های خود را به اصلاح ورودی های شرقی و غربی شهر اختصاص داده است.
در این عملیات، از سمت شرق (حدفاصل بیمارستان‌تا دانشگاه پیام نور)، محوطه ای در حدود ۲۸ هزار متر مربع در شمال جاده و ۶۰ هزار متر مربع در جنوب جاده، تسطیح می شود که تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
برای ورودی سمت غرب نیز احداث جاده جدید و تسطیح کامل محوطه بین بازار پارمیس و ورودی کمربندی در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
همچنین ایجاد فضای سبز و نصب المان های شهری در این ورودی ها در مرحله بعد پیش بینی شده است.