آغاز اجرای طرح مدیریت پسماند در شهر تالابی بندرخمیر

شهرداری بندرخمیر در راستای حفظ محیط زیست و عمل به قانون مدیریت پسماندها، با بهره برداری از دانش روز و تجربیات جهانی ، در حال ارتقا، سیستم مدیریت پسماند شهر بندرخمیر به عنوان الگوی شهر های تالابی ایران، از طریق طرح تفکیک از مبداء پسماند، احداث ایستگاه ذخیره و بازیافت و ایجاد سلول های دفن بهداشتی برای مواد غیر قابل بازیافت می باشد.بی شک همکاری و همراهی شما شهروندان خمیری الفبای اولیه موفقیت این طرح خواهد بود. در فاز اول ۱۰۰۰ خانواده از محله های ۲۲ بهمن ، عماریاسر، سی دستگاه ، قبا، فرهنگیان و ابوبکر صدیق مورد آموزش چهره به چهره قرار گرفته و سطل ویژه پسماند خشک  به آنها تحویل داده خواهد شد. این طرح توسط مهندس مینو سپهر  متخصص حوزه مدیریت پسماند و همکاری شرکت پاسلار خدمات سدار  تحت نظارت شهرداری در حال اجرا است.